Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GERRITSMA RECLAME & VERSPREIDING SERVICE V.O.F.

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Op alle door ons gesloten overeenkomsten, opdrachten, offertes, aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en zulks schriftelijk door Gerritsma Reclame & Verspreiding Service V.O.F., verder te noemen "Gerritsma Reclame", is bevestigd. Artikel 2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES Iedere aanbieding of offerte van Gerritsma Reclame heeft een geldigheidsduur van 3 maanden gerekend vanaf datum van aanbieding / offerte. Iedere door Gerritsma Reclame uitgebrachte offerte, aanbieding, alsook de in de prospectie genoemde aantallen, mogelijkheden en tarieven zijn vrijblijvend. In geval de aantallen, formaten, gewichten en prijzen genoemd in een offerte c.q. prospectie wijzigen, dan wel indien ter gelegenheid van de uitvoering van een opdracht afwijkingen met de voor de betreffende opdracht uitgebrachte offerte worden vastgesteld, dan behoudt Gerritsma Reclame zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever overeenkomstig de wijzigingen deze in rekening te brengen tegen de daarvoor alsdan geldende tarieven en is de opdrachtgever verplicht tot betaling daarvan, ook indien inmiddels een opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden. Artikel 3. TOTSTANDKOMING Overeenkomsten met Gerritsma Reclame komen uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging / aanvaarding door Gerritsma Reclame. De inhoud van de door Gerritsma Reclame aan een opdrachtgever toegezonden bevestiging geldt als volledig en juist, tenzij de opdrachtgever direct, althans uiterlijk twee werkdagen voor aanvangsdatum verspreiding schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging protesteert. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging gelden uitsluitend indien deze door Gerritsma Reclame schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 4. BIJLAGEN / AFZONDERLIJKE VERSPREIDINGEN 4.1 Voor afzonderlijke verspreidingen worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, per opdracht nadere voorwaarden vastgesteld en gelden aparte tarieven. 4.2 Voor bijlagen e.d. waarvan het, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerritsma Reclame niet toegestaan is deze aan de te verspreiden drukwerken toe te voegen, gelden speciale tarieven, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Artikel 5. ANNULERING Wordt een opdracht door opdrachtgever 14 dagen voor de overeengekomen begindatum verspreidingstermijn geannuleerd, heeft Gerritsma Reclame het recht 25 % van het te factureren bedrag in rekening te brengen, ongeacht de aan annulering ten grondslag liggende reden. In geval van annulering daarna, is Gerritsma Reclame gerechtigd 50 % van het te factureren bedrag in rekening te brengen. Uitstel in de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever geldt als annulering. Artikel 6. (Beëindiging) DUUROVEREENKOMSTEN Behoudens in geval van toerekenbaar tekort schieten door Gerritsma Reclame, zal de opdrachtgever bij beëindiging van een als duurovereenkomst te kwalificeren relatie een redelijke opzegtermijn in acht hebben te nemen, ten deze te stellen op 1 maand per (gedeelte van een) jaar, doch maximaal 5 maanden. Artikel 7. PRIJZEN 7.1 Alle door Gerritsma Reclame opgegeven prijzen zijn netto contant (zonder korting), exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen van overheidswege opgelegd. 7.2 Alle door Gerritsma Reclame bevestigde prijzen gelden voor zover de gewichten, formaten etc. zoals genoemd overeen komen met die van de geleverde artikelen c.q. drukwerk. In geval van afwijkingen in de genoemde formaten, gewichten, etc. worden geconstateerd dan wel bij de bewerking van het materiaal moeilijkheden ontstaan is Gerritsma Reclame gerechtigd naast het treffen van voorzieningen daarvoor een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever. Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van de opdrachtgever. 7.3 In geval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en waaronder doch niet uitsluitend te verstaan tussentijdse verhogingen en / of toeslagen op vrachten, goederen en / of grondstofprijzen, belastingen, douanetarieven, lonen, sociale lasten, of waardedaling / -stijging van de Nederlandse en / of buitenlandse valuta is Gerritsma Reclame gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen. Artikel 8. VERSPREIDINGSTERMIJNEN De in de overeenkomst genoemde verspreidingstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, behoudens in geval een eventueel genoemde verspreidingstermijn uitdrukkelijk, schriftelijk en voor Gerritsma Reclame kenbaar als fataal is benoemd. Gerritsma Reclame is, hoewel verplicht zich zoveel mogelijk aan de verspreidingstermijnen te houden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Enige overschrijding verplicht Gerritsma Reclame niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de betaling van facturen op te schorten c.q. de overeenkomst ontbonden te verklaren. Opdrachtgever heeft het recht om na het verstrijken van de verspreidingstermijn Gerritsma Reclame schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn na te verspreiden. In geval van overschrijding van deze nadere termijn heeft de opdrachtgever het recht tot ontbonden-verklaring van de overeenkomst over te gaan. Verspreidingstermijnen gelden slechts indien de te verspreiden materialen tijdig op het overeengekomen tijdstip in het bezit zijn van Gerritsma Reclame. In geval van niet-tijdige aanlevering van het te verspreiden materiaal is opdrachtgever gehouden een nieuwe verspreidingstermijn vast te stellen met inachtname van de op dat moment voor Gerritsma Reclame bestaande mogelijkheden tot uitvoering van de opdracht. Alle kosten uit de niet-tijdige aanlevering door opdrachtgever van de te verspreiden materialen voortvloeiende komen voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 9. AANLEVERING DRUKWERK & BESTANDEN Te verspreiden materiaal dient, vergezeld van vrachtbrief / begeleidingsbon, tijdig franco te worden aangeleverd aan het adres van de centrale expeditie van Gerritsma Reclame en / of door Gerritsma Reclame aan te wijzen depots. Bij niet-franco levering heeft Gerritsma Reclame het recht deze te weigeren dan wel betaalde vrachtkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ter vrije keuze van Gerritsma Reclame. Gerritsma Reclame aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de vrachtbrief / begeleidingsbon niet door Gerritsma Reclame of de door haar aangewezen derde is afgetekend. Gerritsma Reclame is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen aangeleverde en overeengekomen hoeveelheid; de door opdrachtgever aangegeven hoeveelheden neemt Gerritsma Reclame als juist aan. Alle te verspreiden materialen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, tenminste 4 werkdagen voor de week van verspreiding in het bezit te zijn van Gerritsma Reclame dan wel de door Gerritsma Reclame aangewezen derde. Te verspreiden drukwerken dienen gebundeld in handzame pakken van gelijke inhoud te worden aangeleverd. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op het verzendadvies is aangegeven. In geval drukwerken anders dan hiervoor bepaald worden aangeleverd, behoudt Gerritsma Reclame zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen c.q. de zending te weigeren. Gerritsma Reclame behoud zicht het recht voor, opdrachten vooruit te plannen indien bestanden niet of niet tijdig worden aangeleverd, eveneens is het mogelijk dat Gerritsma Reclame kosten in rekening brengt voor het voltooien van de verkorte productietijd, zulks ter vrije keuze van Gerritsma Reclame. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren op spel-, druk- en zetfouten t.b.v. het te laten drukken drukwerk, ongeacht of de opmaak is voltooid door Gerritsma Reclame. Gerritsma Reclame is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de drukbestanden, zowel voor de afbeeldingen, beelden als voor teksten en kleuren is opdrachtgever altijd verantwoordelijk. Dit is tevens geldig op niet rechtmatig verkregen afbeeldingen. Artikel 10. OPSLAG EN VERVOER DRUKWERK Het in opslag staande te verspreiden materiaal bij Gerritsma Reclame is door Gerritsma Reclame niet verzekerd, en dient voor rekening van de opdrachtgever door deze verzekerd te zijn tegen brand-, water-, explosieschade, en schade door vliegtuigongelukken. Verzuimd de opdrachtgever de door Gerritsma Reclame te verspreiden, bij Gerritsma Reclame in opslag verblijvende materialen, te verzekeren, dan aanvaardt Gerritsma Reclame voor dit risico geen aansprakelijkheid. Desgewenst kan / kunnen de in opslag staande materialen op diens verzoek en ten laste van opdrachtgever verzekerd worden. Artikel 11. WEIGERING OPDRACHTEN Het recht een opdracht niet c.q. niet verder uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, behoudt Gerritsma Reclame zich voor ingeval te verspreiden materialen: - naar inhoud, vorm of doel strijdig blijken te zijn met enige wettelijke bepaling, waaronder de codes van de D.M.S.A. (Nederlandse associatie voor Direct Marketing, Distanceselling en Salespromotion); - strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden en / of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen; het geen onverlet laat de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van de kosten, schade, rente, ontstaan bij Gerritsma Reclame. Artikel 12. BETALING 12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en overige krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Gerritsma Reclame is vereist, en is een rente van 2 % per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. 12.2 Gerritsma Reclame is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de overeenkomst. 12.3 Bij niet-tijdige betaling als in lid 1. van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaat, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,--. 12.4 Gerritsma Reclame is gerechtigd een vordering uit handen te geven, samenwerkende partijen in deze zijn: Centraal Incasso Bureau (CIB) en VDT- Advocaten te Tilburg. Gerritsma Reclame is bevoegd een andere partij de vordering te laten uitvoeren. Alle kosten die dit met zich mee brengt zijn voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 13. OPSCHORTING Gerritsma Reclame heeft het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen uit met opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering plaatsvindt. Bij niet-nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering worden alle vorderingen van Gerritsma Reclame op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Artikel 14. RETENTIERECHT Gerritsma Reclame is gerechtigd onder zich verblijvende materialen van opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Gerritsma Reclame gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij door opdrachtgever genoegzame zekerheid is gesteld voor die kosten. Dit retentierecht geldt tevens in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. Artikel 15. RECLAMES EN KLACHTEN Reclames en klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na de laatste overeengekomen verspreidingsdag schriftelijk te worden gemeld; reclames en klachten geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Reclames of klachten dienen schriftelijk te worden aangemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever daaraan geen rechten kan ontlenen. Geen reclames en klachten kunnen worden aanvaard voor alle in onderstaande punten voorkomende situaties: a. woonwagens of woonschepen; b. huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts een brievenbus aanwezig is; c. woonhuizen of winkelcentra waar de toegang tot de brievenbus is afgesloten; d. pensions, hotels en industrieterreinen; e. Sanatoria, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen; f. waarna een of twee adressen in een straat als niet-ontvangen worden opgegeven en het blijkt, bij controle, dat de rest van de straat wel is voorzien; g. wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen; h. waar het voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en / of gevaarlijk is zich te begeven; i. vertraging in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder artikel 16.; j. adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen. Artikel 16. OVERMACHT Geen der partijen is tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In ieder geval worden de navolgende omstandigheden geacht niet voor rekening van Gerritsma Reclame te komen: uitermate slechte weersomstandigheden, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstromingen, werkstakingen, kortom elke omstandigheid van welke aard dan ook, waardoor het uitvoeren van een opdracht door Gerritsma Reclame onmogelijk wordt of meer bezwaren oplevert dan Gerritsma Reclame bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Artikel 17. AANSPRAKELIJKHEID Onze aansprakelijkheid blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die plaatsen of gedeelten daarvan waar onmissies, welke middels het onder artikel 18. gemelde kwaliteitssysteem, werden aangetoond, dan wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Gerritsma Reclame voor enige andere vorm van schade, waaronder vertragingsschade, is uitgesloten. Artikel 18. VERSPREIDKWALITEIT Gerritsma Reclame spant zich in om een zo optimaal mogelijke verspreidkwaliteit te realiseren. De verspreidkwaliteit wordt middels een door Gerritsma Reclame eigen kwaliteitssysteem gecontroleerd. In dit systeem worden alle klachten over de verspreiding opgeslagen en bij herhalende of meerdere klachten, die betrekking hebben op één bezorgwijk binnen de verspreidingsperiode van een week, onderzoekt Gerritsma Reclame het ontstaan der klachten en neemt zij indien nodig maatregelen. Daarnaast wordt de verspreidkwaliteit continue gecontroleerd middels een vast meetpuntensysteem. Ondanks de maatregelen die Gerritsma Reclame neemt om een zo optimaal mogelijke verspreiding te realiseren, verleent Gerritsma Reclame geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht. In geval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave en / of waarde van het niet verspreide drukwerk. Indien de juistheid van de klacht vastgesteld moet worden, refereert Gerritsma Reclame aan de uitkomsten van een onderzoek naar drukwerken met een hoge waardering respectievelijk leesbereik, die tezamen met het drukwerk van de opdrachtgever in dezelfde verspreidingstermijn zijn verspreid. Artikel 19. RECHTS- / DOMICILIEKEUZE Overeenkomsten tussen Gerritsma Reclame en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten worden in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij Gerritsma Reclame daarvan afstand doet c.q. dwingend recht anders voorschrijft.

 

Gerritsma Reclame & Verspreiding Service V.O.F.
Januari 2013